کمیته‌های رویداد

شورای سیاست‌گذاری
مهندس بختیار علم بیگی
مهندس بختیار علم بیگیعضو شورای سیاست‌گذاری
دکتر علیرضا کیانی
دکتر علیرضا کیانیعضو شورای سیاست‌گذری
مهندس بهرام زندی
مهندس بهرام زندیعضو شورای سیاست‌گذاری
مهندس جمشید فروزش
مهندس جمشید فروزشعضو شورای سیاست‌گذاری
پیام شاه‌علی
پیام شاه‌علیعضو شورای سیاست‌گذاری
مهندس حسام بیگدلو
مهندس حسام بیگدلوعضو شورای سیاست‌گذاری
مهندس مهدی صابری
مهندس مهدی صابریعضو شورای سیاست‌گذاری